Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp cuối năm 2018 HĐND huyện Trùng Khánh khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021