Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Trùng Khánh