Nghị quyết về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm uỷ viên UBND huyện Trùng Khánh khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021