Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành (đợt 3 năm 2018)

Ngày 20/12, Huyện ủy Trùng Khánh đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành (đợt 3 năm 2018) đến các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở và đại diện lãnh đạo 03 đồn Biên phòng trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Huyện ủy, Báo cáo viên cấp huyện quán triệt, triển khai những văn bản về: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  Kết  luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;  Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Dự thảo Quyết định số 140-QĐ/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Trung ương với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ; Quy định số 05-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; Quy định số 06-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; Quy định số 07-QĐi/TU ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm. Dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy Trùng Khánh về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Sau khi nghe các báo cáo viên báo cáo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh mới ban hành, lãnh đạo Huyện ủy Trùng Khánh đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp thu nghiêm túc các văn bản đã được triển khai, đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tới cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đó sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

            Văn Duy

Đài TT- Th Trùng Khánh

Các tin khác