Quyết định về việc khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Lẽ hội Du lịch Thác Bản Giốc lần thứ 2 năm 2018