Về việc điều hành thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 03 tháng cuối năm 2017

Số ký hiệu: 681/UBND-TCKH
Ngày ban hành: 05/10/2017
Người ký: Nguyễn Thành Hải
Lĩnh vực văn bản: Công văn