Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Thành Hải - Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021