Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, danh sách đủ điều kiện dự tuyển chức danh Trưởng Công an cấp xã năm 2017