HUYỆN TRÙNG KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HIẾN PHÁP NĂM 2013

Ngày 28/5/2014, huyện Trùng Khánh đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Tham dự hội nghị có các đồng chí là: Thường trực Huyện ủy, HĐND & UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; thường trực UBND, cán bộ Tư pháp 20 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu sự cần thiết sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để ban hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh 5 vấn đề cần thiết: Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về nhân dân được khẳng định, nhân dân trao quyền cho các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính hợp pháp của việc thực hiện quyền lực nhà nước. Hiến pháp năm 1992 đã tạo cơ sở chính trị - pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới. Sau 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Quốc hội khóa XIII đã quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để phù hợp với thời kỳ phát triển mới. Ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đó thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu 1 bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta.

Các đại biểu cũng được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Với bố cục 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992) và Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2014. Hiến pháp mới đã phản ảnh ý chí và nguyện vọng của Nhân dân ta, trong đó ý Đảng lòng Dân được hoà quyện sâu sắc. Hiến pháp tạo cơ sở hiến định quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ  mới. Những quy định của Hiến pháp thể hiện sâu sắc và toàn diện chủ trương đổi mới toàn diện, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội; thể hiện bao quát, toàn diện hơn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiến pháp quy định rõ ràng và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước ta. Vì vậy để Hiến pháp năm 2013 thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thì việc triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ quan trọng. Quá trình triển khai đòi hỏi sự tham gia tích cực, nghiêm túc của Nhân dân, tất cả các cấp, các ngành, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Theo đó việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm cho Hiến pháp được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội./.

                                                                                     Văn Duy – Vũ Tới

                                                                               Đài TT – TH Trùng Khánh

Các tin khác