Lượt xem: 721

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/8/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2180/TB-VP kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh vào ngày 25/8/2022, cụ thể:

1. Về chính sách hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các  công  trình,  dự  án  trên  địa  bàn  huyện  Trùng  Khánh (Tờ  trình  số 96/TTr-UBND ngày 18/7/2022 của UBND huyện Trùng Khánh)

- Về việc giao đất tái định cư cho 13 hộ gia đình đã thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình: Hệ thống đường giao thông chính và hạ tầng thiết yếu khác trong khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh: Nhất trí việc UBND huyện Trùng Khánh thực hiện việc giao đất tái định cư cho 13 hộ gia đình (danh sách cụ thể tại Tờ trình số 96/TTr-UBND  ngày 18/7/2022 của UBND huyện Trùng Khánh) đã thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình: Hệ thống đường giao thông chính và hạ tầng thiết yếu khác trong khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh (áp dụng theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng). Giá thu tiền sử dụng đất tái định cư theo giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm giao đất.

- Về việc hỗ trợ khác (theo Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh (nay là huyện Trùng Khánh):

Thống nhất xem xét hỗ trợ đất tái định cư theo chính sách hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân (tương tự như quy định tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng) để thực hiện công trình: Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh (nay là huyện Trùng Khánh).

UBND huyện Trùng Khánh rà soát các trường hợp theo điều kiện để được hỗ trợ đất tái định cư, dự kiến khu tái định cư, khả năng đáp ứng quỹ đất tái định cư để bàn giao cho các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ đất tái định cư; báo cáo kết quả rà soát, gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Trùng Khánh (tại 02 nội dung trên) và ý kiến của các cơ quan liên quan; giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp gần nhất để xem xét, quyết định.

- Về việc hỗ trợ thêm 01 lần giá đất trồng lúa nước còn lại (tương ứng giá  đất  tại  Bảng  giá  đất  do  UBND  tỉnh  quy  định  tại  Quyết định  số 28/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021): Việc UBND huyện Trùng Khánh đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ thêm 01 lần hệ số chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với đất trồng lúa nước còn lại khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án tại khu vực của khẩu Trà Lĩnh tại thời điểm này là chưa có cơ sở xem xét, giải quyết. UBND huyện Trùng Khánh tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phụcngười có đất thu hồi chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

- Về việc hỗ trợ khác (theo Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án tại thị trấn Trùng Khánh:

Thống nhất xem xét hỗ trợ đất tái định cư theo chính sách hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân (tương tự như quy định  tại Quyết định số 320/QĐ-UBND  ngày  21/3/2017  của  UBND tỉnh Cao Bằng) để thực hiện công trình, dự án: Đường giao thông tổ 6-tổ 13 thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Huyện uỷ Trùng Khánh; Xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

UBND huyện Trùng Khánh rà soát các trường hợp theo điều kiện để được hỗ trợ đất tái định cư, dự kiến khu tái định cư, khả năng đáp ứng quỹ đất tái định cư để bàn giao cho các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ đất tái định cư; báo cáo kết quả rà soát, gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để xem xét.

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Trùng Khánh và ý kiến của các cơ quan liên quan; giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp gần nhất để xem xét, quyết định.

2. Về việc thực hiện rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực Nà Cạn, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Giao UBND thành phố Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (đồng chí Nguyễn Trọng Phùng, Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, thực hiện) lồng ghép ranh giới sơ bộ phần diện tích bàn giao đất của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho tỉnh (16,5 ha) vào bản đồ địa chính phường Sông Bằng (đo vẽ năm 2015), gửi Sở Xây dựng trong tháng 9/2022 để cập nhật ranh giới khu đất lên bản đồ quy hoạch xây dựng khu vực phường Sông Bằng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở Xây dựng hoàn thiện việc cập nhật ranh giới khu đất lên bản đồ quy hoạch xây dựng khu vực phường Sông Bằng và gửi UBND thành phố Cao Bằng để thực hiện triển khai các nội dung theo Thông báo số 373/TB-VP ngày 01/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh. UBND thành phố Cao Bằng hoàn thành phương án đề xuất giải quyết và gửi các ngành liên quan và UBND tỉnh trước ngày 10/11/2022 để xem xét, giải quyết (đề xuất giải quyết theo từng nhóm, khu vực).

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 7866
  • Trong tuần: 111 578
  • Tất cả: 13339028
  • Tất cả: 28087