Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 9/2022

Ngày 3/10, Huyện uỷ Trùng Khánh tổ chức Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 9 và thông tin tình hình trong nước và quốc tế nổi bật

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về: Kết quả nổi bật của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian gần đây, nhiệm vụ trong thời gian tới; Nghe thông tin về tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian gần đây, định hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; Một số kết quả sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, huyện ủy Trùng Khánh tiếp tục  đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Tăng cường thông tin tuyên truyền về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc, đấu tranh phản bác các thông tin, luân điệu xuyên tạc, thông tin xấu ảnh hưởng đến quan hệ hai Đảng, Nhà nước. Tập trung tuyên truyền một số kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tuyên truyền 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Cao Bằng. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong tháng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; Tuyên truyền, vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bế Gia - Mạnh Quân

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Đăng nhập